Mediator Płock - O mnie

Nazywam się Ewa Mikos, jestem Mediatorem wpisanym na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Płocku i Sądzie okręgowym w Warszawie.
Mediacje to moja pasja. Bardzo lubię pomagać w komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów zwaśnionym stronom.
Prowadzę mediacje rodzinne, karne i gospodarcze.
Wierzą w mediacje jako skuteczny sposób rozwiazywania konfliktów, a każda sprawa zakończona ugodą umacnia mnie w tym przekonaniu.
Jestem pełnomocnikiem Sędziego Koordynatora ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym w Płocku, członkiem Polskiego Centrum Mediacji, Mediatorem i Pełnomocnikiem ds. Mediów przy PCM.

Certyfikaty, Uprawnienia, Decyzje, Referencje

mediator mikos płock

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego o wpisaniu E. Mikos na listę stałych mediatorów w SO w Płocku.
Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego o wpisaniu E. Mikos na listę stałych mediatorów w SO w Warszawie.
Ukończone Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu „Mediacje Rodzinne i Karne”.
Potwierdzeniu Ukończenia Kursu dla Członków Rad Nadzorczych.
Ukończone Studia w Zakresie Ekonomii.
Potwierdzenie Ukończenia Kursu w zakresie Zarządzania Nieruchomościami

Kontakt
Mediator

ul. Graniczna 54/1, 09-402 Płock
tel. 534-111-000
e-mail.: mikosewa7@gmail.com
e-mail.: e.mikos@mediatormikos.pl
www.mediatormikos.pl

Jakie zadania wypełnia mediator w Płocku?

Mediator jest neutralną i niezależną stroną trzecią, która nie jest przedstawicielem żadnej ze stron i nie ma w sporze własnego interesu. To osoba zarządzająca konfliktem, która pomaga osiągnąć konsensus w złożonych sprawach. Dotyczy to zarówno konfliktów, jak i ich zapobiegania. Wartość osoby posiadającej kompetencje mediatora dla firmy i rodziny jest nieoceniona. Konflikt kosztuje, a jego rozwiązanie pomaga uniknąć niepotrzebnych wydatków. Umiejętności mediatora w Płocku pomagają lepiej zrozumieć siebie i innych, przekształcając to zrozumienie w korzystną dla obu stron trwałą i przyjemną współpracę.

Zadaniem mediatora jest ustalenie procesu interakcji między stronami, pomoc w analizie sytuacji, dostrzeżenie różnic w poglądach. A także znalezienie przyczyn, które naprawdę stoją za ich działaniami, stanowiskami i wizjami, zrozumienie, co jest ważne dla każdej ze stron. Znalezienie punktów przecięcia, w których można zbudować wspólne, korzystne dla obu stron rozwiązanie. W rezultacie uwaga mediatora, w przeciwieństwie do sędziego, arbitra lub prawnika, koncentruje się na interesach stron i na tym, jak je zaspokoić, a nie na niuansach prawnych związanych z uregulowaniem kontrowersyjnej kwestii.

Kolejny ważny punkt w roli mediatora jest nie tolerowanie a nawet nie oferowanie stronom rozwiązań ani opcji rozwiązania sporu. Zadaniem mediatora jest właśnie ustanowienie procesu komunikacji między stronami, budowanie zaufania (zwykle utraconego w związku z sytuacją konfliktową) oraz stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery.

Po tym, jak strony opracują rozwiązania, mediator powinien pomóc im określić kryteria, według których ocenią opcje znalezienia najbardziej optymalnego. A po tym, jak strony wybiorą opcję, która zaspokoi ich interesy, mediator pomoże im upewnić się, że rozwiązanie jest wykonalne przeprowadzić tzw. test zderzeniowy i omówić kroki, jakie podejmą strony.

Mediator zwraca szczególną uwagę na pracę z emocjami stron. Aspekt ten pozostaje bez uwagi sędziów i arbitrów, którzy uważają, że nie ma on znaczenia w sprawie i nie może w żaden sposób wpłynąć na jego rozstrzygnięcie. Wszyscy jednak wiemy, że zepsute relacje i niewypowiedziane emocje często wywołują konflikt. Mediator w Płocku pracuje nad przywróceniem relacji między stronami oraz nawiązaniem komunikacji między nimi, która służy, jako podstawa do badania zainteresowań i rozwijania opcji. Jeśli nie ma fundamentu, nie można zbudować niezawodnego domu. To samo dotyczy mediacji, jeśli strony nie mają normalnych relacji, praca z interesami nie będzie skuteczna, a rozwiązanie nie będzie realne.

Na czym polega przeprowadzanie mediacji w Płocku?

Mediacja jest alternatywną formą rozstrzygania sporów z udziałem trzeciej neutralnej, bezstronnej i niezainteresowanej strony konfliktu - mediatora. W Płocku stanowi ona specjalną formę rozmowy, która nie wymaga od strony trzeciej podjęcia decyzji w sprawie sporu. W związku z tym głównym zadaniem mediatora jest pomoc stronom w jak najszybszym doprowadzeniu sporu do wzajemnie korzystnego i realnego rozwiązania. Mediacja jest najbardziej elastyczną formą alternatywnego rozwiązywania sporów i niewątpliwie ma kilka zalet. Korzyści te należy rozpatrywać przez pryzmat zasad, na których opiera się mediacja: dobrowolność, równość stron, neutralność mediatora, poufność, dobra wiara i współpraca stron.

Mediacja w Płocku jest procesem dobrowolnym

W przeciwieństwie do sporów udział stron w procesie mediacji jest dobrowolny, a strony wybierają mediatora. Nikt nie może zmusić stron do udziału w mediacji, jeśli nie chcą tego z jakiegokolwiek powodu. Każda ze stron w dowolnym momencie może odmówić mediacji i przerwać negocjacje. Jest to znacząca różnica między mediacją a rozprawą, która rozpoczyna się z inicjatywy jednej ze stron, zgoda drugiej strony nie jest wymagana, a sędzia rozpatrujący sprawę jest powoływany bez udziału.

W mediacji nie ma mocnych i słabych stron

Ważne jest, aby w postępowaniu mediacyjnym strony były równe. Równość stron oznacza, że żadna ze stron nie ma korzyści proceduralnych. Otrzymują takie samo prawo i możliwość wyrażenia swojego stanowiska, punktu widzenia, ustalenia harmonogramu negocjacji, oceny wniosków i warunków umowy. W Płocku w mediacji nacisk kładzie się na uwzględnienie interesów i potrzeb wszystkich stron konfliktu. W postępowaniu sądowym zebrane dowody mogą znacznie przesunąć mocne strony, czyniąc jedną z pozycji uczestników silniejszą niż pozostałe. Zadaniem mediatora jest utrzymanie równowagi między stronami, aby umożliwić stronom jednakowy wpływ na przebieg i wyniki negocjacji. Ta korzyść daje możliwość wypracowania rozwiązania, które maksymalnie zaspokoi interesy obu stron.

Mediator nie weryfikuje podczas negocjacji autentyczności dokumentów i dowodów niezbędnych na rozprawy sądowe. Relacje między stronami budowane są na zasadzie dobrej wiary i współpracy. Jest to konieczne, aby mediacja była skuteczna i zakończyła się powodzeniem. Ważną zaletą mediacji w Płocku jest fakt, że strony są zainteresowane znalezieniem wyjścia z konfliktu i same są odpowiedzialne za to, jakie decyzje będą podejmowane i jak będą realizowane. Jeśli mediator uważa, że trudno mu zachować neutralność i że nie jest w stanie pozbyć się wynikających z niego ocen emocjonalnych, odmawia przeprowadzenia tego procesu.

Mediacja w Płocku chroni prywatność

Dzisiaj powszechne staje się, że prywatność jest ważna dla wielu ludzi. Jest to szczególnie ważne w mediacjach handlowych, ponieważ firmy chcą utrzymać pozytywną reputację wśród swoich partnerów i klientów. A tutaj zaletą mediacji jest to, że wszystko, co zostało powiedziane lub omówione w procesie mediacji, pozostaje w tym procesie. Na przykład mediator w Płocku nie przekazuje jednej stronie informacji, które otrzymał od drugiej w trakcie indywidualnej rozmowy. Aby ujawnić te informacje, musi uzyskać specjalne pozwolenie od strony, która je zgłosiła. Ponadto mediator nie może występować w charakterze świadka, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu. Zgodnie z tajemnicą handlową lub tajemnicą osobistą poufność mediacji staje się znaczną zaletą.

Mediacja rozpoznaje emocje i pozwala stronom je wyrazić. Co więcej, bez pewnej liczby roszczeń i skarg zgromadzonych przeciwko sobie, czasami niezwykle trudno jest stronom znaleźć wzajemnie akceptowalne wyjście z sytuacji. Wśród zalet warto również wspomnieć, że mediacja pomaga zaoszczędzić czas, pieniądze i siłę emocjonalną stron sporu. W Płocku mediator koncentruje się nie tyle na konflikcie, albo na zyskach, ale na konstruktywnym poszukiwaniu rozwiązań. W mediacji, w przeciwieństwie do kontroli sądowej, decyzja może zostać podjęta podczas jednej lub więcej sesji negocjacyjnych w ciągu 3-4 godzin, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów. W mediacji nie ma zwycięzców ani przegranych, ponieważ celem jest osiągnięcie wzajemnie korzystnego rozwiązania problemu.

Mediacje - Ciekawostki